Програма за развитие на ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

 

                       

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Уведомяваме Ви, че ДГ№141“Славейкова поляна“  е одобрена и работи по проект на тема:  „Познание чрез движение“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Чрез проекта ще въведем нова дейност за ДГ№141, а именно психомоторика,  където ще се обхванат всички деца със СОП.

 Стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина 

Програмен приоритет: Проекти в областта на здравно и гражданско образование, неформално обучение и социални компетентности, занимания по интереси, подпомагащи учебния процес и подкрепа на личностното развитие 

Времетраене на проекта: от.15.10.2020г.до.19.11.2020г. 

Дата на мероприятието:от 05.10.2020г. до 12.11.2020 г. 

Място: ДГ 141 „Славейкова поляна“- втора сграда.

Директор на ДГ№141:……………..

                           / Бойка Стефанова/