Новини от ЦДГ Славейкова поляна

Всичко ново при нас

Важно!!!!

ВАЖНО!

В ДГ№141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА“ ИМА ДЕВЕТ ГРУПИ:

СЕДЕМ МАСОВИ ГРУПИ

 И  ДВЕ СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП.

ЕЛЕКТРОННОТО КЛАСИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ.

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ  СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ141 СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. „СВЕТА ГОРА“ 32 В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦА ЗА СПЕЦИАЛНАТА ГРУПА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЕПЛР/, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ141- 2 ресурсни учители, 1 психолог и 2 логопеди,които правят оценка на потребностите на всяко дете и на тази база се изготвя индивидуален план за подкрепа на детето . След корекционна възпитателна и образователна работа и при индивидуална преценка въз основа на извършен обобщен анализ за всяко дете, се преминава към социална и образователна интеграция на децата в масовите групи на детската градина. Като условия за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение е детето, независимо от неговата календарна възраст, да владее навици за самообслужване, разбиране и изпълнение на прости поръчки за дете над 3 годишна възраст.

Необходими документи при срещата на родители на деца със СОП/предоставят се на комисията предварително,за да се запознае с тях/ :

1.Заявление /по образец от ДГ 141/

2.Епикриза-задължително актуална към датата на кандидатстване ;

3.ТЕЛК/РЕЛК/ЛКК-ако има издадено;

4.Становища/логопедичен статус, психологични,педагогически/, рисунки и други документи, разкриващи индивидуалността на кандидастващото дете.

5. Документи от РЦПППО -София -град /заповед за подкрепа или др., оценка на потребностите,план за подкрепа и др., ако има такива издадени за детето /

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА СЕ ОТРАЗЯВА В ИСОДЗ И ПГУ

Важно

Програма Еразъм + към ЦРЧР Проект Ритъм и музика

Програма Еразъм + към ЦРЧР

Проект Ритъм и музика

Наши партньори в проекта са Турция и Румъния

 

На вниманието на родителите !

Родителски срещи ще се проведат, на открито (на двора на ДГ141), както следва:

Основна сграда, ул.Света гора 32:

27.09.(понеделник) – от 17,00ч. -1-ва и 2-ра групи 28.09. (вторник) – 17,00ч. – 3-та и 4-та групи

2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 :

29.09.(сряда) – от 17,00ч. -2-ра и 3-та групи

30.09. (четвъртък) – 17,00ч. – 4-та и спец. групи

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г. В ДГ№141 ЩЕ ИМА ПРИЕМ КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ОСНОВНА СГРАДА С АДРЕС УЛ. СВЕТА ГОРА 32 – 1 ПЪРВА ГРУПА- ПРИЕМ ПО ОБЩ РЕД ПРЕЗ ИСОДЗ

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22 – 0 /НУЛЕВ/ ПРИЕМ ЗА 1 ГРУПА.

 

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22  – 1  СПЕЦИАЛНА ГРУПА / СМЕСЕНА/ – ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦАТА СЪС СОП НА МЯСТО В ДГ/ СЛЕД  ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРА/.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ  СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ141 СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. „СВЕТА ГОРА“ 32 В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦА ЗА СПЕЦИАЛНАТА ГРУПА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЕПЛР/, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ141- 2 ресурсни учители, 1 психолог и 2 логопеди,които правят оценка на потребностите на всяко дете и на тази база се изготвя индивидуален план за подкрепа на детето . След корекционна възпитателна и образователна работа и при индивидуална преценка въз основа на извършен обобщен анализ за всяко дете, се преминава към социална и образователна интеграция на децата в масовите групи на детската градина. Като условия за преминаване към образователна интеграция в масовите групи на детското заведение е детето, независимо от неговата календарна възраст, да владее навици за самообслужване, разбиране и изпълнение на прости поръчки за дете над 3 годишна възраст.

Необходими документи при срещата на родители на деца със СОП/предоставят се на комисията предварително,за да се запознае с тях/ :

1.Заявление /по образец от ДГ 141/

2.Епикриза-задължително актуална към датата на кандидатстване ;

3.ТЕЛК/РЕЛК/ЛКК-ако има издадено;

4.Становища/логопедичен статус, психологични,педагогически/, рисунки и други документи, разкриващи индивидуалността на кандидастващото дете.

5. Документи от РЦПППО -София -град /заповед за подкрепа или др., оценка на потребностите,план за подкрепа и др., ако има такива издадени за детето /

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА СЕ ОТРАЗЯВА В ИСОДЗ И ПГУ

Разпределение на групи за 2021/2022 г в ДГ 141 „Славейкова поляна“

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГРУПИТЕ В ДГ №141 „СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА“ -ОСНОВЕН КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2021/2022г.: 

І възрастова група – за деца, родени през 2018година – 1 (една) група;

ІI възрастова група – за деца, родени през 2017 година – 1 (една) група;

Подготвителна група – за деца, родени през 2016 година (ПГ-5г.) – 1(една) възрастова група;

Подготвителна група – за деца, родени през 2015 година (ПГ-6г.) – 1(една) възрастова група;

 

 ДГ-141 – ВТОРИ КОРПУС ЗА УЧЕБНАТА2021/2022г.: 

ІI възрастова група – за деца, родени през 2017 година – 1 (една) група;

ІII възрастова група – за деца, родени през 2016 година –  (ПГ -6 г.) 1 (една) възрастова група;

Подготвителна група – за деца, родени през 2015 година – (ПГ-6г.)  1 (една )възрастова  група;

ІV специална сборна -за деца, родени през 2015/16година – 1 (една) група;  

І специална сборна група  – за деца, родени през 2017 /18 година – 1 (една) група; 

 

На вниманието на родителите

Родителски срещи ще се проведат, на открито (на двора на ДГ141), както следва:

Основна сграда, ул.Света гора 32:

27.09.(понеделник) – от 17,00ч. -1-ва и 2-ра групи 28.09. (вторник) – 17,00ч. – 3-та и 4-та групи

2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 :

29.09.(сряда) – от 17,00ч. -2-ра и 3-та групи

30.09. (четвъртък) – 17,00ч. – 4-та и спец. групи

 

Прием 2021-2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г. В ДГ№141 ЩЕ ИМА ПРИЕМ КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ОСНОВНА СГРАДА С АДРЕС УЛ. СВЕТА ГОРА 32 – 1 ПЪРВА ГРУПА- ПРИЕМ ПО ОБЩ РЕД ПРЕЗ ИСОДЗ

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22 – 0 /НУЛЕВ/ ПРИЕМ ЗА 1 ГРУПА ПО ОБЩ РЕД ПРЕЗ ИСОДЗ

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22  – 1  СПЕЦИАЛНА ГРУПА / СМЕСЕНА/ – ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦАТА СЪС СОП НА МЯСТО В ДГ/ СЛЕД  ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРА/. 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА С ПРИЕМ ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2021г.:

 Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00ч.

Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

 

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинали от:

 • удостоверението за раждане на детето;
 • лични  карти  на родителите;

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.

При записване родителят задължително се запознава с   Правилник за дейността на детската градина. 

Родителска среща за приетите деца, родени 2018 година – 09.06. 2021 г. (сряда) от 17:00ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Декларация за информирано съгласие

 

Изтегли декларация за информирано съгласие -> информирано съгласие.pdf

 

ВАЖНО! ОТВАРЯНЕ НА ДГ №141 ОТ 04.01.2021Г.

Във връзка със заповед РД-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ДГ№141 ще отвори от 04.01.2021г

 

Моля, всеки родител  при първоначалното връщане на детето в детска градина да попълни и представи  декларация за липса на контакт на детето със заразно болен.

В прикачения файл (deklaratsia roditeli), е декларацията , която може да попълните предварително, с оглед да се избегне струпване на родители на едно място.

 

Благодаря ВИ!

На всички пожелаваме здрава и успешна Нова 2021 година!

Програма за развитие на ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

 

                       

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Уведомяваме Ви, че ДГ№141“Славейкова поляна“  е одобрена и работи по проект на тема:  „Познание чрез движение“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Чрез проекта ще въведем нова дейност за ДГ№141, а именно психомоторика,  където ще се обхванат всички деца със СОП.

 Стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина 

Програмен приоритет: Проекти в областта на здравно и гражданско образование, неформално обучение и социални компетентности, занимания по интереси, подпомагащи учебния процес и подкрепа на личностното развитие 

Времетраене на проекта: от.15.10.2020г.до.19.11.2020г. 

Дата на мероприятието:от 05.10.2020г. до 12.11.2020 г. 

Място: ДГ 141 „Славейкова поляна“- втора сграда.

Директор на ДГ№141:……………..

                           / Бойка Стефанова/

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Вижте прикачения файл:

nasoki-covid19-DG_08092020 (1)

Планов прием на новоприети деца

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

–          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Във връзка с горното, моля, информацията да се постави на всички входове на детските градини, да се качи на сайта и на страницата в ИСОДЗ и ПГУ. 

 

Дирекция „Образование“

Столична община

На вниманието на родителите ! 

Родителски срещи ще се проведат, както следва:

Новоприета 1-ва група – р.2017 – основна сграда, ул.Света гора 32- 26.08. (сряда) – 17,30ч.

Новоприета 1-ва група – р.2017 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – 31.08. (понеделник) – 17,30ч.

Новоприета 3-та група – р.2015 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – децата се приемат от 14.09.20г. – без родителска среща!

Анкета – отваряне на детската градина

Уважаеми родители,
Детската градина ще бъде отворена за деца от 26.05.2020г./ вторник/. Направили сме подходяща организация, при спазване на строги противоепидемични мерки. Ще работим със сборни групи, с малко на брой деца, при спазване указанията на медицинските власти, тъй като епидемията все още не е отминала и има опасност от заразяване. Обръщаме се към Вас с молба да попълните тази анкета. Вашите отговори ще ни помогнат да планираме оптимални условия за Вашите деца и персонала на детската градина. Имаме нужда от Вашето съдействие с обективно и коректно подаване на необходимата информация.

Вярвам, че, заедно ще намерим най-доброто решение за организация на приема и ежедневието на децата. За да спазим предупрежденията на Министъра на образованието, нека всеки родител, който има възможност да задържи детето си вкъщи.

Краен срок за попълване на настоящата анкета – 22 май(петък) до 14 часа.
* Задължително

 

Кликнете на линка за да попълните анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/1vxGw1jmAcpYH3eLNhPxDjhJ8hlZ3LYzs-1GK300OAdg/edit

 

Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата

 

Във връзка с разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното извънредно положение уведомяваме родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното:
1. Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.
2. В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020 г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020 г.
3. При евентуално удължаване на извънредното положение родителите ще бъдат своевременно уведомени за промени в графика на дейностите, публикувани на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.

Дирекция “Образование”
Столична община

ВАЖНО!! АНКЕТА ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО

Уважаеми родители,

Съгласно действащите схеми на ДФЗ – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, записаните деца в ДГ №141 „Славейкова поляна „, имат право да получат еднократно, полагащите им се плод/зеленчук и млечни продукти за периода 13.03.2020г. – 13.05.2020г.(период на извънредно положение). Полагащите се продукти за едно дете за посочения период са 390гр. кашкавал и полагащите се за 9 доставки плод/зеленчук, всичките опаковани в индивидуален пакет за всяко дете.

      На 30.04.2020г. от 10.00 до 14.00 часа в ДГ№141 /основна сграда- ул. Света гора 32/ ще се раздават продуктите на родителите. Те трябва да бъдат с лични предпазни средства и с личен химикал за подпис. Всички незаявени за получаване продукти ще бъдат разпределени на останалите деца от детската градина, съгласно разпоредбите на чл.14 ал.2 т.1 и ал.5 т.2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Моля, да изпратите Вашия отговор в срок до 29.04.2020г. до 16 часа.
Напомням Ви, че ако имате повече от 1 дете в детската градина, трябва да попълните въпросника за всяко дете.

 

https://forms.gle/3YtHunCV8ufrJJUU7

От ръководството!

Конткат с психолога г-жа Михаела Табакова

До всички родители!
Който желае, може да се свърже с г-жа Михаела Табакова -психолог и координатор  на екипа за личностно развитие в ДГ141 в помощ на родителите, за поддържане връзка с децата и екипа /логопед, ресурсни, учител/, както и за споделяне на идеи и различни материали.
Тел:0888291700

Безплатно всички електронни ресурси „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“

Уважаеми директори и учители,

Във връзка с извънредната ситуация и наложилото се дистанционно обучение предлагаме безплатно всички наши електронни ресурси.

Пожелаваме упоритост и успех на учениците и на учителите в новосъздалата се ситуация!

С уважение,

Издателство „Слово“

УНИЦЕФ България стартира серия от 15 предложения за дейности

Офисът на УНИЦЕФ България стартира серия от 15 предложения за дейности между малкото дете и неговите родители/настойници.
Дейностите следва да се случват в дома на семейството и да се използват подръчни средства.
Първата дейност ще стартира утре – 28 март в 15.00, а всеки следващ ден ще има нова дейност.
Молбата на УНИЦЕФ е съдействие за разпространение на информацията сред родителите, с които Вие общувате.
Насоките към родителите са следните:
До всички родители с малки деца:
Включете се в предизвикателството на УНИЦЕФ!
Всеки ден, в следващите 15 дни, точно в 15.00 часа ще споделяме по 1 ново предизвикателство с идея как да го реализирате вкъщи.
Вижте как да участвате:
1.Намерете страницата на УНИЦЕФ България във Фейсбук @UNICEF Bulgaria;
2.Разгледайте последните публикации и открийте предизвикателството, в което искате да се включите;
3.Споделете краткото видео, което сте записали, като коментар, под конкретното предизвикателство;
4. Уверете се, че не сте забравили да включите и ключовите думи – #УчимВкъщи и #ЗабавноВкъщи.
Така Вие лично ще подпомогнете да вдъхновим много родители с идеи и подкрепа как да се справят в тази трудна ситуация на физическа изолация.

Онлайн обучение на деца със специални образователни потребности.

Идеи за работа

Тези дни обществото ни е изправено пред предизвикателството COVID – 19, т.нар. корона вирус. И за да се справим с него всички трябва да си останем у дома. Това от своя страна  не само затруднява, но и пречи на нормалния процес на работа във всяка една сфера. Обучението на децата със специални образователни потребности не прави изключение. Затова Националната асоциация на ресурсните учители ще ви представи различни идеи за онлайн обучение на деца със специални образователни потребности от вкъщи. По този начин се надяваме да помогнем на ресурсните учители и да зарадваме техните ученици и родители.
Уроците и дейностите, които ще ви предложим са създадени точно за деца със специални образователни потребности. Възрастовият диапазон, които обхващат е много голям. Подходящи са за деца от детската градина до ученици в гимназиален етап на обучение. Материалите са изготвени от високо квалифицирани преподаватели от цял свят. Публикувани са от Линда Стар – (educationworld.com/a_curr/curr139.shtml) Very Special Home Pages, edbydesign.com. Там има безплатни дейности и игри свързани с емоциите, формите, цветовете, дома, свободното време, заобикалящото ги общество и др.
Всяко дете е уникално със своите интереси и потребности. Поради тази причина е изключително важно да се има предвид по кое време на деня детето е активно. В случай, че това е сутрин, то занятията би трябвало да се проведат преди обяд и обратно, за да бъде работата ефективна. Имайте предвид, че децата се разсейват много лесно, но това не бива да ви притеснява. Просто, когато видите, че това се случи направете почивка. Доказано е, че това помага.
Придържайте се към интересите на детето. Ако детето проявява интерес към животни, опитайте се да му представите другите теми чрез тях. Например, ако урокът е за стаите у дома, то вие можете да му ги представите като използвате любимото животно за илюстрация. Не забравяйте да покажете на детето, че онова, което го вълнува е важно, защото това ще помогне за повишаването на неговото самочувствие. И още нещо, не спестявайте похвалите към децата. За тях е от огромно значение да виждат вашето одобрение.
Много ученици със специални образователни потребности се нуждаят от адаптивни и асистиращи продукти, които да им помогнат да се справят с предизвикателствата, с които се сблъскват. Даваме си сметка, че за някои ученици прилагането на онлайн обучение ли било трудно, но не и невъзможно. Очакваме най-голямата трудност да се появи от рязката промяна в рутината, която ще настъпи, но тя е валидна за всеки член на нашето общество. Освен това ние вярваме, че децата със специални образователни потребности ще се справят със новосъздалата се ситуация по-бързо от всички останали.
Редно е да изтъкнем, че именно онлайн обучението би позволило на децата със специални образователни потребности да усвояват материала и да напредват със своя собствена скорост, без да бъдат притискани от бързината на останалите ученици. Това от своя страна ще ги накара да се чувстват по-удобно и ще повиши тяхното самочувствие. Друго предимство на онлайн обучението на деца със специални образователни потребности (по-специално на тези с аутизъм, социална тревожност или говорен дефект) е, че те няма да изпитват ужаса да говорят пред очите на други хора, а ще могат да отговарят спокойно пред монитора. По този начин ще бъдат активни в учебния процес и в същото време ще си чувстват защитени.
Придвижването до училището и обратно може да си окаже голям проблем, както за учениците така и за техните родители. Този проблем може да бъде разрешен с онлайн обучението.
Тези ученици със специални образователни потребности, които използват свои специални помощни устройства, не биха се притеснявали от тяхната употреба, когато са у дома. С други думи домашната среда, която предлага онлайн обучението ще позволи на учениците да се обучават по най-удобния за тях начин.
Ето и някои конкретни идеи по предмети, в случай, че нямате достъп до интернет или ще е необходимо време на вашето дете да свикне с онлайн обучението вкъщи.
Математика
 • Огледайте се в стаята, в която сте, какви геометрични форми ви заобикалят?
Колко кръгли, квадратни, триъгълни и т.н. предмети виждате? Напишете тяхната бройка.
 • Вземете линия и измерете колко големи са вашите играчки. Подредете ги по големина. Вие изберете с коя да започнете дали с най-голямата или с най-малката.
 • Изберете любимите си играчки и любимите си предмети вкъщи. С тях направете магазин. Поставете цени на всяка вещ. Поканете купувач (може да бъде член от семейството или играчка) продавайте на воля, но внимавайте с рестото. 😉
Науки
 • Нарисувайте любимата си храна. После нарисувайте още две картини. Една на здравословна храна и една на нездравословна храна. След това трябва да посетите кухнята и да похапнете нещо! 😉
 • Помислете за любимото си животно. Нарисувайте го. На рисунката допълнете къде живее то, с какво се храни и кои са приятелите му. (Може и да си измислите ваше въображаемо животно!)
 • Направете си телефон. За целта са ви нужни: кофичка от кисело мляко (пробита на дъното) и връв. Промушете връвта през дупката на кофичката и телефонът е готов!
 • Обичате ли цветя и растения? Тогава можете да нарисувате стъпка по стъпка как вие се грижите за вашите растения, така ще покажете на другите как и те да го правят правилно.
География
 • Направете плакат, с който да покажеш на хората как да се грижат за околната среда и да я пазят.
 • Нарисувайте карта как се стига от вашия дом до любимото ви място.
 • Нарисувайте картина на времето навън днес. Утре направете същото. И следващият ден отново. Така за няколко дни ще можете да покажете как времето се е променяло.
 • Направете карта на предметите в любимата ви стая. Нарисувайте кое къде стои.
Изкуство
 • Измислете си ваш супер герой. Нарисувайте го! Какви супер сили има той или тя и как помага на хората?
 • Нарисувайте отпечатъците на някои от любимите ви животни. Попитайте тези около вас дали ще могат да отгатнат животните?
 • Нарисувайте картина с молив, без да спирате да използвате молива. Какво нарисувахте?

Помощта на ресурсните учители, логопедите, педагозите, родителите и всички, които се грижат за нашите деца е огромна, но благодарение на технологиите у дома те ще се  чувстват много по-уверени, самостоятелни и с по-голямо самочувствие. Ето защо ние смятаме, че онлайн работата с деца със специални образователни потребности, благодарение на специално разработените за тях уроци/дейности би била от огромна полза за тях.

В допълнение Ви предлагаме и насоките и инструкциите за дистанционна работа, които са изготвени и предоставени от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град, които могат да се използват от всички педагогически специалисти, независимо дали те работят с деца със специални образователни потребности или не.
Заедно можем и ще се справим!

ПЛАНИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОТ РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ ПРИ РАБОТА С ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ – МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК
ПЛАНИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК
ПЛАНИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННА ЛОГОПЕДИЧНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ – МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

В ПОДКРЕПА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Във връзка с разпространяващата се грипна епидемия, очакваните извънредни принудителни ваканции и произтичащата от това необходимост от използване на дистанционни форми на обучение издателство Бит и техника предоставя за децата от всички възрастови групи в детските градини безплатен достъп до пълните електронни варианти на познавателните книжки с всички мултимедийни приложения.

Електронните издания в online версия са достъпни на всички устройства без регистрация и кодове за достъп.
За използване на електронните издания за определена възрастова група, моля, натиснете ТУК!
или проследете съответната връзка в сайта на издателството www.bititechnika.com

От екипа на издателство Бит и техника

Предстоящи родителски срещи

За основната сграда – ул. Света гора 32:
24.09.(вторник) – 17ч. – за 1-ва и 2-ра група
24.09.(вторник) – 17,30ч. – за 3-та и 4-та група

За втората сграда – бул. Свети Наум 22:
25.09.(сряда) – 17ч. – за 3-те масови групи ( 1-ва и двете ПГ-6г.)26.09.(четвъртък) – 17ч. – за трите специални групи.

Обявление за процедура

ДЕТСКА ГРАДИНА №141 „Славейкова поляна”

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. СВЕТА ГОРА № 32

тел. 0878702124-директор, 0884801534  e-mail:  dg141@ abv.bg

На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,

публикува настоящото

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020,УЧЕБНА ГОДИНА.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“;  Постановление №32 от 22.02.2019 г., обн. в ДВ брой № 18 от 01.03.2019 г. и Постановление № 38 от 01.03.2019 г.обнародвано в ДВ брой № 19 от 05.03.2019 г., за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за условията и редът за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, наричана по-нататък Схема „Училищен плод“, и на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищно мляко“ приета с Постановление № 251 на МС от 2016 г. (обн. ДВ, бр.77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,бр. 36 и бр.55 от 2017г. и бр. 43, бр.53 и бр.97 от 2018 г.) –

– еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

– производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 от Наредбата;

1. Административни данни на детското заведение: – Име на детското заведение, код по админ: Детска градина № 141 „Славейкова поляна“, 2211991 – Трите имена на директора – Бойка Стефанова Джунакова – Адрес, телефон за връзка, e-mail: София 1164, ул. „Света гора” №32, телефон 0884801534, dg141@abv.bg

УСЛОВИЯ

 1. Срокът за набиране на предложенията, е от 9.00ч. от 12.06.2019 г. до 12.00 ч. на 18.2019г
 2. Място на подаване – сградата на учебното заведение на посочения по-горе в обявлението адрес.
 3. Децата през 2019-2020 учебна година е 222 бр.;

3. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, /1 учебна година/;

4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:   по схема „Училищен плод“ – 46 бр. доставки;  по схема „Училищно мляко“ – 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие“ определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година;

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

Участниците в процедурата ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ  ПО СХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“, представят поотделно за всяка от схемите:

 1. По схема „Училищно мляко“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/ транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредбата;

– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредбата;

– Копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

– Писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 – ако кандидатите са  заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

– Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата

 1. По схема „Училищен плод“:

– ПРЕДЛОЖЕНИЕ с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

– Регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

– Договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин;

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

1.Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат;

2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.

3. Комисията изготвя и отправя писмено мотивирано предложение до Директора на учебното заведение за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, при спазване на изискванията на Наредбата.

4. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията.

5. Заповедта за избор на заявител се предава на избрания заявител по схемата, както и копие от представените от него документи към представеното предложение.

Телефон за допълнителна информация и контакт ………………………

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на учебното заведение, от която започва срокът за подаване на предложения – 12.06.2019г.

Директор: ………………………………….

/Бойка Стефанова/

Съобщение!

ЕЛЕКТРОННОТО КЛАСИРАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ.

В ДГ141 -ЛОГОПЕДИЧЕН КОРПУС ЩЕ ИМА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019Г. ЕДНА СПЕЦИАЛНА ЛОГОПЕДИЧНА ГРУПА, В КОЯТО ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ 12 ДЕЦА НАБОР 2015Г.

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА МЯСТО В ОСНОВНАТА СГРАДА НА ДГ141 СЪС СЕДАЛИЩЕ УЛ. „СВЕТА ГОРА“ 32 В КАБИНЕТА НА ДИРЕКТОРА.

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦА ЗА ЛОГОПЕДИЧНАТА ГРУПА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ141С УЧАСТИЕ НА ПСИХОЛОГ, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, ЛОГОПЕД И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА СЕ ОТРАЗЯВА В ИСОДЗ И ПГУ

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0884801534

Детски календари

На 06.12.15 ще имаме посещение от фотограф, който ще направи на всички желаещи деца снимки, които ще бъдат приложени към новогодишните календари. Всеки, който желае, може да запише детето си.

Събиране на месечна такса

От 01-05.12.15 събираме месечните такси за децата, които посещават детската градина.

Отворени врати

Здравейте, на 21.12.15 ще имаме отворени врати за всички родители, които желаят да надникнат как и какво правят техните деца по време на занятията провеждани в детската градина.