На вниманието на родителите

Родителски срещи ще се проведат, на открито (на двора на ДГ141), както следва:

Основна сграда, ул.Света гора 32:

27.09.(понеделник) – от 17,00ч. -1-ва и 2-ра групи 28.09. (вторник) – 17,00ч. – 3-та и 4-та групи

2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 :

29.09.(сряда) – от 17,00ч. -2-ра и 3-та групи

30.09. (четвъртък) – 17,00ч. – 4-та и спец. групи

 

Прием 2021-2022

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022Г. В ДГ№141 ЩЕ ИМА ПРИЕМ КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ОСНОВНА СГРАДА С АДРЕС УЛ. СВЕТА ГОРА 32 – 1 ПЪРВА ГРУПА- ПРИЕМ ПО ОБЩ РЕД ПРЕЗ ИСОДЗ

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22 – 0 /НУЛЕВ/ ПРИЕМ ЗА 1 ГРУПА ПО ОБЩ РЕД ПРЕЗ ИСОДЗ

ЗА ВТОРА СГРАДА С АДРЕС БУЛ. СВЕТИ НАУМ 22  – 1  СПЕЦИАЛНА ГРУПА / СМЕСЕНА/ – ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦАТА СЪС СОП НА МЯСТО В ДГ/ СЛЕД  ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРА/. 

ЗАПИСВАНЕ НА  КЛАСИРАНИТЕ  ДЕЦА С ПРИЕМ ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2021г.:

 Всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00ч.

Всички родители трябва да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка.

 

Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинали от:

  • удостоверението за раждане на детето;
  • лични  карти  на родителите;

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.

При записване родителят задължително се запознава с   Правилник за дейността на детската градина. 

Родителска среща за приетите деца, родени 2018 година – 09.06. 2021 г. (сряда) от 17:00ч.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Декларация за информирано съгласие

 

Изтегли декларация за информирано съгласие -> информирано съгласие.pdf

 

ВАЖНО! ОТВАРЯНЕ НА ДГ №141 ОТ 04.01.2021Г.

Във връзка със заповед РД-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ДГ№141 ще отвори от 04.01.2021г

 

Моля, всеки родител  при първоначалното връщане на детето в детска градина да попълни и представи  декларация за липса на контакт на детето със заразно болен.

В прикачения файл (deklaratsia roditeli), е декларацията , която може да попълните предварително, с оглед да се избегне струпване на родители на едно място.

 

Благодаря ВИ!

На всички пожелаваме здрава и успешна Нова 2021 година!

Програма за развитие на ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

 

                       

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Уведомяваме Ви, че ДГ№141“Славейкова поляна“  е одобрена и работи по проект на тема:  „Познание чрез движение“ по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Чрез проекта ще въведем нова дейност за ДГ№141, а именно психомоторика,  където ще се обхванат всички деца със СОП.

 Стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина 

Програмен приоритет: Проекти в областта на здравно и гражданско образование, неформално обучение и социални компетентности, занимания по интереси, подпомагащи учебния процес и подкрепа на личностното развитие 

Времетраене на проекта: от.15.10.2020г.до.19.11.2020г. 

Дата на мероприятието:от 05.10.2020г. до 12.11.2020 г. 

Място: ДГ 141 „Славейкова поляна“- втора сграда.

Директор на ДГ№141:……………..

                           / Бойка Стефанова/

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Вижте прикачения файл:

nasoki-covid19-DG_08092020 (1)

Планов прием на новоприети деца

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

–          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Във връзка с горното, моля, информацията да се постави на всички входове на детските градини, да се качи на сайта и на страницата в ИСОДЗ и ПГУ. 

 

Дирекция „Образование“

Столична община

На вниманието на родителите ! 

Родителски срещи ще се проведат, както следва:

Новоприета 1-ва група – р.2017 – основна сграда, ул.Света гора 32- 26.08. (сряда) – 17,30ч.

Новоприета 1-ва група – р.2017 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – 31.08. (понеделник) – 17,30ч.

Новоприета 3-та група – р.2015 – 2-ра сграда, бул.Свети Наум 22 – децата се приемат от 14.09.20г. – без родителска среща!

Анкета – отваряне на детската градина

Уважаеми родители,
Детската градина ще бъде отворена за деца от 26.05.2020г./ вторник/. Направили сме подходяща организация, при спазване на строги противоепидемични мерки. Ще работим със сборни групи, с малко на брой деца, при спазване указанията на медицинските власти, тъй като епидемията все още не е отминала и има опасност от заразяване. Обръщаме се към Вас с молба да попълните тази анкета. Вашите отговори ще ни помогнат да планираме оптимални условия за Вашите деца и персонала на детската градина. Имаме нужда от Вашето съдействие с обективно и коректно подаване на необходимата информация.

Вярвам, че, заедно ще намерим най-доброто решение за организация на приема и ежедневието на децата. За да спазим предупрежденията на Министъра на образованието, нека всеки родител, който има възможност да задържи детето си вкъщи.

Краен срок за попълване на настоящата анкета – 22 май(петък) до 14 часа.
* Задължително

 

Кликнете на линка за да попълните анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/1vxGw1jmAcpYH3eLNhPxDjhJ8hlZ3LYzs-1GK300OAdg/edit